OBOWIĄZKI CZŁONKA

OBOWIĄZKI CZŁONKA IFIA

Należy spełnić następujące obowiązki członka IFIA:

1. Udział w wydarzeniach IFIA

Członkowie są zobowiązani brać udział w oficjalnie uznanych wydarzeniach IFIA, których listę można zobaczyć w poniższym linku, przynajmniej raz w roku, i zaprezentować osiągnięcia krajowych wynalazców, aby przyczynić się do uznania wynalazców na arenie międzynarodowej: https://www.ifia.com/ifia-event-schedule/

2. Udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego IFIA

Spotkanie odbywa się co dwa lata w jednym z państw członkowskich IFIA. Członkowie zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania na 3-1 miesięcy przed wydarzeniem. Obecność pełnoprawnych członków jest obowiązkowa, w przypadku, gdy nie są oni w stanie uczestniczyć w żaden możliwy sposób, mają wysłać list pełnomocnika upoważniający innego członka do głosowania w ich imieniu. Brak uczestnictwa w dwóch kolejnych spotkaniach Walnego Zgromadzenia doprowadzi do zawieszenia pełnego członkostwa.

3. Złożenie raportu rocznego do IFIA

Wszyscy członkowie są zobowiązani do informowania Sekretariatu IFIA o wszystkich działaniach, które wykonują co roku, aby podnieść świadomość na temat wynalazku i innowacji. W grudniu każdego roku członkowie powinni przesyłać roczne sprawozdanie z działalności zawierające sprawozdanie dotyczące:

  • kierownictwo i członkowie stowarzyszenia
  • organizowane imprezy krajowe lub międzynarodowe, takie jak warsztaty edukacyjne, wystawy, seminaria, konferencje lub kongresy itp.
  • wynalazki, które zostały opracowane, opatentowane, prototypowane lub wprowadzone na rynek dzięki pomocy stowarzyszeń
  • udział w wydarzeniach IFIA

4.Wpłata rocznej składki członkowskiej

Zgodnie ze Statutem IFIA członkowie są zobowiązani do opłacenia składki członkowskiej w styczniu każdego roku. Składka członkowska różni się w zależności od statusu kraju szalejącego od krajów słabo rozwiniętych, rozwijających się i rozwiniętych.

W przypadku, gdy którykolwiek z pełnoprawnych członków nie działa w oparciu o wyżej wymienione kryteria, prezydencja przedstawia raport o braku zaangażowania w komitet wykonawczy, ich członkostwo zostanie zawieszone, a ich status zostanie ustalony na następnym zgromadzeniu ogólnym spotkanie.