Walne Zgromadzenie IFIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIA odbywa się co dwa lata w dowolnym czasie, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia lub Komitetu Wykonawczego w celu podjęcia decyzji w kwestiach o kluczowym znaczeniu dla IFIA, takich jak wybór Prezydenta, a także członków Komitetu Wykonawczego, określanie ogólnej polityki i strategii programowej IFIA , ustalanie rocznych zasad subskrypcji, zmiana Statutu, wykluczenie członków oraz zatwierdzanie kryteriów wyboru Prezydenta i członków Komitetu Wykonawczego zaproponowanych przez Sekretariat

Posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są organizowane, gdy Przewodniczący uzna to za konieczne lub jest wymagane na piśmie do Sekretariatu przez co najmniej jedną piątą pełnych członków. Członkowie komitetu wykonawczego mogą przedłożyć przewodniczącemu sprawozdanie z propozycją potrzeby nadzwyczajnego posiedzenia. Wezwanie powinno zawierać wstępny porządek obrad, a delegaci mogą w ciągu miesiąca dodać kolejne punkty do porządku obrad.

Wszyscy członkowie mogą brać udział w dyskusjach, ale tylko pełnoprawni członkowie mają prawo głosu. Każdy pełny członek ma jeden głos. Nieobecna delegacja może również wysłać swój głos przez pełnomocnika do jednego lub większej liczby punktów porządku obrad do Sekretariatu.

W oparciu o sprawozdania z posiedzeń Walnego Zgromadzenia obejmujące lata 2008–2014:

Sprawozdania z posiedzeń Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie Ogólne IFIA: trzydziesta piąta sesja

Zgromadzenie Ogólne IFIA: trzydziesta czwarta sesja

Zgromadzenie Ogólne IFIA: trzydziesta trzecia sesja

Walne Zgromadzenie IFIA: Trzydziesta sesja w Norymberdze

Zgromadzenie Ogólne IFIA: trzydziesta druga sesja

Zgromadzenie Ogólne IFIA: trzydziesta pierwsza sesja